e-Polis

Popis:

Internetový politologický server a časopis zaměřující se především na publikaci studentských textů z oblasti politologie a mezinárodních vztahů, sociologie, práva a ekonomi. Časopis funguje při nezávislé organizaci CPSSU Plzeň.

URL:

http://www.e-polis.cz/

Katalog:

Z domova → Politika

Publikuje:

3 položek/měsíc

Analýza komunálnych systémov v teórii P.E. Mouritzena a J. H. Svary

3.března
Zauj�mavou horizont�lnou typol�giou je typol�gia komun�lnych syst�mov z roku 2002, ktorej autormi s� P. E. Mouritzen a J. H. Svara. Je zalo�en� na predpoklade, �e �usporiadanie a �trukt�ra komun�lneho syst�mu odr�a vz�ahy medzi tromi organiza�n�mi princ�pmi: princ�p laick�ch pravidiel (�layman rule�), princ�p politick�ho vedenia (�political leadership�) a princ�p profesionality (�professionalis...

Divoký východ – ukrajinský osud...?

2.března
Spisovatel a filozof Milan Kundera ��k�, �e v kulturn�, etnicky �i politicky ko�at� Evrop� m�me sklony nahl�et v�e v�chodn�j�� jako zaostal�, barbarsk�, divok�. �esk� emigrant nejsp�e dob�e v�, o �em mluv�, koneckonc� (mo�n� i proto) ji� desetilet� �ije a tvo�� ve Francii. Mistru slova nep��mo p�izvukuje expremi�r Mirek Topol�nek, kter�, navzdory sv� ��asti p�i �e�en� �plynov� v�lky� mezi Ukraj...

Jakým způsobem se analyzuje role médií v postkonfliktních situacích

28.února
Konec studen� v�lky urychlil mechanismus vyu��v�n� m�di� coby n�stroje p�i budov�n� m�ru. V n�vaznosti na uspo��d�n� pov�le�n�ho bipol�rn�ho sv�ta po skon�en� studen� v�lky se mnoh� etnick� skupiny staly ob�t� velk�ch v�le�n�ch konflikt�. V reakci na to mezin�rodn� spole�enstv� p�istoupilo k m�di�m jako k politick�mu n�stroji s potenci�ln� velkou moc�, kter� by dopom�hal k vy�e�en� p���in konfl...

Lži, kampaně a Rock´n Roll, aneb prezidentské volby vrcholí

28.února
Z pozorov�n� pr�b�hu posledn�ch dn� a t�dn� lze doj�t k dojmu, �e �irok� z�jem o v�ci ve�ejn� jakoby se redukoval na obdob� t�sn� p�ed volbami. P�edev��m v prezidentsk�ch volb�ch doch�z� k nejv�ce personalizovan�m kampan�m. Volba se nejv�ce up�n� k subjektivn�m sympati�m a sledov�n� osobn�ch invektiv a spor� mezi kandid�ty.

V Afghánistánu to nefunguje jako v Evropě, když nejste z dobré rodiny, musíte se postarat sami o sebe

28.února
Fatima Rahimi poch�z� z afgh�nsk�ho Her�tu na z�pad� Afgh�nist�nu, ze kter�ho roku 2000 utekla se svou rodinou p�ed teroristickou organizac� T�lib�n. V�cem�n� n�hodou se pak cel� rodina usadila v �umperku, kde Fatima vystudovala m�stn� gymn�zium. Po z�sk�n� bakal��sk�ho titulu na Univerzit� v Hradci Kr�lov� pokra�ovala ve studi�ch kulturn�ch a duchovn�ch d�jin Evropy na Fakult� humanitn�ch stud...

Země jitřní svěžesti: rakety a rackeetering

4.ledna
Ji�n� Korea je vysp�l�, bohat� st�t se zhruba 50 miliony obyvateli, kter� se na mezin�rodn�m poli dok�e ��inn� prosazovat. Obvykle aplikuje takzvanou soft power a jej� vliv je ve sv�t� dlouhodob� patrn�. Lze ��ci, �e svou promy�lenou asertivn� politikou p�esahuje �asijsk� tygr� v�sledky v�t�iny zem� sv�ho ��du.

Turecká republika – země Velkého sultána

14.prosince
Prezident Tureck� republiky Recep Tayyip Erdogan je patrn� d�t� �t�st�ny. T�ko by si s�m mohl vybrat vhodn�j�� pom�ry pro deliberalizaci sv� zem� a vytv��en� principu osobn� moci. P�edev��m Z�pad(n� Evropa) mu k tomu sv�ho �asu vytvo�ila ide�ln� v�chodiska.

Týden s prezidentskými kandidáty: Mirek Topolánek

11.prosince
\Byl jsem p�edstaven jako b�val� premi�r, ale m�j profesn� �ivot je dlouh� 40 let. Skl�d� se ze t�etiny z politiky a zbytek je pr�ce. Jsem �lov�k, co velmi nad�en� zakl�dal byznys po revoluci a kter� �sp�n� byznys opustil. Posledn�ch osm let jsem �lov�k, co sleduje �eskou Republiku sp�e ze zahrani��. Mus�m ��ct, �e je to smutn� pohled. Moje hlavn� kr�do, s kter�m do toho jdu je, aby na Pra�sk�m...

Týden s prezidentskými kandidáty: Vratislav Kulhánek

11.prosince
\Narodil jsem se v Plzni. Kdybych se stal prezidentem, p�edev��m bych r�d vr�til v�hu �emeslu a odborn� pr�ci. D�le bych cht�l zv��it presti� �esk� republiky, a to jak doma tak i v zahrani��, \ ��k� o sob� dal�� z kandid�t� na prezidenta Ing. Vratislav Kulh�nek, dr. h. c., b�val� p�edseda p�edstavenstva �kody Auto �i ��f �esk�ho svazu ledn�ho hokeje.
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes