e-Polis

Popis:

Internetový politologický server a časopis zaměřující se především na publikaci studentských textů z oblasti politologie a mezinárodních vztahů, sociologie, práva a ekonomi. Časopis funguje při nezávislé organizaci CPSSU Plzeň.

URL:

http://www.e-polis.cz/

Katalog:

Z domova → Politika

Publikuje:

3 položek/měsíc

V Afghánistánu to nefunguje jako v Evropě, když nejste z dobré rodiny, musíte se postarat sami o sebe

9.ledna
Fatima Rahimi poch�z� z afgh�nsk�ho Her�tu na z�pad� Afgh�nist�nu, ze kter�ho roku 2000 utekla se svou rodinou p�ed teroristickou organizac� T�lib�n. V�cem�n� n�hodou se pak cel� rodina usadila v �umperku, kde Fatima vystudovala m�stn� gymn�zium. Po z�sk�n� bakal��sk�ho titulu na Univerzit� v Hradci Kr�lov� pokra�ovala ve studi�ch kulturn�ch a duchovn�ch d�jin Evropy na Fakult� humanitn�ch stud...

Země jitřní svěžesti: rakety a rackeetering

4.ledna
Ji�n� Korea je vysp�l�, bohat� st�t se zhruba 50 miliony obyvateli, kter� se na mezin�rodn�m poli dok�e ��inn� prosazovat. Obvykle aplikuje takzvanou soft power a jej� vliv je ve sv�t� dlouhodob� patrn�. Lze ��ci, �e svou promy�lenou asertivn� politikou p�esahuje �asijsk� tygr� v�sledky v�t�iny zem� sv�ho ��du.

Turecká republika – země Velkého sultána

14.prosince
Prezident Tureck� republiky Recep Tayyip Erdogan je patrn� d�t� �t�st�ny. T�ko by si s�m mohl vybrat vhodn�j�� pom�ry pro deliberalizaci sv� zem� a vytv��en� principu osobn� moci. P�edev��m Z�pad(n� Evropa) mu k tomu sv�ho �asu vytvo�ila ide�ln� v�chodiska.

Týden s prezidentskými kandidáty: Mirek Topolánek

11.prosince
\Byl jsem p�edstaven jako b�val� premi�r, ale m�j profesn� �ivot je dlouh� 40 let. Skl�d� se ze t�etiny z politiky a zbytek je pr�ce. Jsem �lov�k, co velmi nad�en� zakl�dal byznys po revoluci a kter� �sp�n� byznys opustil. Posledn�ch osm let jsem �lov�k, co sleduje �eskou Republiku sp�e ze zahrani��. Mus�m ��ct, �e je to smutn� pohled. Moje hlavn� kr�do, s kter�m do toho jdu je, aby na Pra�sk�m...

Týden s prezidentskými kandidáty: Vratislav Kulhánek

11.prosince
\Narodil jsem se v Plzni. Kdybych se stal prezidentem, p�edev��m bych r�d vr�til v�hu �emeslu a odborn� pr�ci. D�le bych cht�l zv��it presti� �esk� republiky, a to jak doma tak i v zahrani��, \ ��k� o sob� dal�� z kandid�t� na prezidenta Ing. Vratislav Kulh�nek, dr. h. c., b�val� p�edseda p�edstavenstva �kody Auto �i ��f �esk�ho svazu ledn�ho hokeje.

Týden s prezidentskými kandidáty: Jiří Hynek

9.prosince
\Jsem r�d, �e je z�jem o v�ci ve�ejn� a debaty s kandid�ty na prezidenta. Chci, abychom o v�em rozhodovali my tady v �esk� republice a ne v Bruselu, to je pro m� kl��ov�. Chci m�t bezpe�nou, prosperuj�c� zemi s budoucnost�. Nechci m�t obavu o na�e d�ti\, ��k� kandid�t na prezidenta Ji�� Hynek, kter� je rovn� mana�er a politik za stranu Realist�, od roku 2011 tak� prezident a v�konn� �editel Aso...

Týden s prezidentskými kandidáty: Michal Horáček

9.prosince
�Jsem si jist�, �e m� b�t nez�visl� a ne prov�zan� s n�jak�mi bussinesov�mi nebo politick�mi kamar�dschafty. J� nab�z�m radik�ln� nez�vislost � jsou to ob�an�, kte�� m� pov��ili k tomu, abych kandidoval a ne politici. Sou�asn� si plat�m s�m, tak�e nebudu muset nikomu nic spl�cet. V�ichni to zn�me � kdy� jdeme do banky a p�j��me si prachy, tak je mus�me nejen vr�tit, ale vr�tit tak� s �roky. M�m...

Týden s prezidentskými kandidáty: Marek Hilšer

8.prosince
\Jsem nejmlad�� kandid�t na prezidenta. Chci, aby ��ad prezidenta nebyl jen ��ad, chci, aby prezident byl �lov�k, co m� bl�zko k lidem. P�eji si, aby �esk� Republika byla zem�, kde je siln� ob�ansk� spole�nost, kter� se nenech� strhnout k autoritativn�mu zp�sobu vl�dnut�. Byl bych r�d, kdyby v �esk� Republice byla politick� kultura podobn� jako ve �v�dsku, kdy� n�jak� politik zpronev��� 20 koru...

Týden s prezidentskými kandidáty: Petr Hannig

7.prosince
\M�m hlavn�m c�lem je, aby se neztr�cela svoboda slova. 17. Listopadu 1989 byl �as, kdy jsme z�skali svobodu. Svobodu slova a svobodu ps�t. Kdo n�m ur�uje co je a nen� pravda? V sou�asnosti �el�me snah�m o omezen� svobody. Kdy� n�kdo vyhraje volby, tak by m�l sestavovat vl�du a kdy� n�kdo vyhraje anketu, tak by m�l b�t prvn�!\ ��k� kandid�t na prezidenta, ale tak� �esk� zp�v�k, skladatel, produ...

Týden s prezidentskými kandidáty: Pavel Fischer

7.prosince
Je mi dvaapades�t let, jsem na vrcholu sil, m�l jsem dv� des�tky let mo�nost pracovat pro st�t, tak�e p�esn� zevnit� v�m, jak st�t funguje. Byl jsem nositelem nejvy���ch bezpe�nostn�ch prov�rek, a tak v�m, jak je d�le�it� dob�e prov��it nejen prezidenta, ale i jeho okol�, a to nejen z hlediska bezpe�nosti. Moj� viz� je �esk� republika modern�, bezpe�n�, evropsk�. ��k� kandid�t na prezidenta Pav...
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes