ePravo.cz

Popis:

ePravo.cz

URL:

http://www.epravo.cz/

Katalog:

Z domova → Právo

Publikuje:

2,1 položek/den

Regubliny, architekt, všetečné zastupitelstvo a stavební zákon

1:23
Nejvyšší správní soud korigoval tvořivost obcí při tvorbě územního plánu. Zastupitelstvo obce Pec pod Sněžkou přijalo územní plán, kterým chtělo co nejopatrněji chránit specifické území, na kterém se obec nachází a to i skrze inovativní IT řešení urbanistické koncepce. Některé body tohoto územního plánu byly zrušeny Krajským úřadem Královehradeckého kraje. Proti tomu se Pec pod Sněžkou samozřej...

Řízení o závazném posouzení podle daňového řádu

1:23
V § 132 a 133 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ“) je obecně upravena problematika tzv. řízení o závazném posouzení, které může daňový subjekt využít v případě pochybností o daňových důsledcích plynoucích pro něho z daňových skutečností. Konkrétní případy, kdy lze takto postupovat jsou pak stanoveny v jednotlivých zákonech upravujících příslušné daně.

Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2017 - část 4.

1:23
Čtvrtou částí pokračuje přehled nejzajímavějších nebo nejpřínosnějších rozhodnutí vrcholných soudních instancí z oblasti pracovního práva za loňský rok.

GDPR a osobní údaje předávané mobilními operátory bankám

20.února
Jedná se o relativně nový nástroj kreditního hodnocení, který funguje v celé řadě jurisdikcí a je založen na principu spolupráce všech hlavních telekomunikačních operátorů a bank. Oficiálně slouží jako pomocné měřítko zejména u mladších žadatelů o úvěry, kde banky nemají k dispozici dostatečnou úvěrovou historii. Operátor má díky své činnosti údaje o platební morálce faktur za telekomunikační s...

Evidence skutečných majitelů – aktuální otázky

20.února
Dne 1. 1. 2018 nabyly účinnosti poslední části zákona č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "AML Zákon"), a další související zákony (dále jen "AML Novela"). AML Novela provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz...

Zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy – Závěrečné poznámky a nedávné judikaturní a legislativní novinky - 4. díl

20.února
V předchozích pojednáních jsme si přiblížili valorizaci nezabavitelného minima pro rok 2018 a postupy při, zvláště exekučních, srážkách ze mzdy. Tentokrát naposledy, a to k některým specifickým otázkám: Jak postupovat při pracovní neschopnosti povinného zaměstnance přesahující 14 dnů.

O pronajímatelích a lidech

20.února
Spory mezi pronajímateli bytu a jejich nájemci patří mezi běžné záležitosti, jež řeší právníci zabývající se občanským právem. Problém přitom může vzniknout jak ze strany pronajímatele, tak ze strany nájemce. V tomto článku bych se chtěla zabývat několika spornými otázkami, se kterými jsme se setkali v rámci naší praxe, přičemž meritum věci vždy úzce souvisí s ukončením nájemního vztahu, respek...

Týden v české justici 12.2.-18.2.2018

19.února
Kdybych měl říct jeden jediný důvod, proč skupina epravo.cz existuje, je to určitě touha šetřit vám čas. Abyste ho mohli využít pro něco příjemnějšího než hledáním aktuálních informací v mnoha desítkách zdrojů. Protože čas na věci, na kterých opravdu záleží, je to nejcennější, co v životě máme.

Konflikt mezi rodiči a výběr základní školy dítěte

19.února
Spory o děti patří v soudní praxi k těm nejhorším. Tím spíše bývá kladen důraz na rychlé rozhodování obecných soudů, neboť v tomto případě více než v jiných hrozí nebezpečí z prodlení. Ústavní soud České republiky se nedávno, v nálezu sp. zn. IV. ÚS 3749/17, vyjádřil ke střídavé péči a také k rychlosti rozhodování obecných soudů. V tomto konkrétním případě bylo dítě – předškolní holčička – svěř...

Lze opožděně podávanými námitkami zablokovat zadávací řízení veřejné zakázky?

19.února
Autor tohoto textu se v nedávné době setkal s otázkou, zda je nově možné, aby opožděně podávanými námitkami bylo zadavateli zabráněno v řádném dokončení zadávacího řízení veřejné zakázky, tj. v uzavření smlouvy. Byť se po prvním přečtení může jevit, že výše uvedená situace není reálná, tak nelze vyloučit, že někteří zadavatelé se i s takovouto otázkou v současné době mohou v praxi vypořádávat. ...

Stát jako podnikatel v oblasti vyhledávání ložisek nerostů a jejich těžby?

16.února
Poslední dobou se stáváme svědky snahy o posílení role státu při realizaci geologicko-průzkumných a těžebních záměrů. Řečeno jinými slovy, stát (prostřednictvím státního podniku DIAMO)[1] usiluje o to, aby získal status geologického a těžebního podnikatele se zaměřením na vyhledávání, průzkum a těžbu nerostného bohatství, resp. jeho určitého segmentu.

Absolutní zákaz smluvních pokut v obchodních podmínkách spotřebitelských smluv. Opravdu?

16.února
Obecná zásada praví, že „... při argumentaci jakýmkoliv soudním rozhodnutím je třeba vždy text takového rozhodnutí vnímat v kontextu původního řízení, v němž bylo rozhodnutí vydáno. Soud vždy rozhoduje v konkrétní věci tak, že aplikuje právní normy na zjištěný skutkový stav. Jsou-li skutkové okolnosti v posuzovaném případu odlišné, nelze závěry soudního rozhodnutí v jiné věci bez dalšího přebír...

Vymáhání vyšších nebo jiných než zákonných nároků z „úrazového pojištění“

16.února
Ve dvou aktuálních rozhodnutích z října 2017 se Nejvyšší soud ČR zabýval nároky zaměstnance na odškodnění z titulu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které jdou nad rámec úpravy zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele resp. předchozích systémů „úrazového pojištění“.[1]

Věrohodnost výpovědi svědka

15.února
Výpověď svědka představuje jeden z nejčastěji používaných důkazů. V některých případech na posouzení výpovědi svědka (svědků) závisí výsledek celého řízení. Z hlediska soudu je v tomto případě zásadní zejména věrohodnost výpovědi.

Obrana zaměstnance před negativním pracovním hodnocením

15.února
Lze se domáhat postupem dle ust. § 315 zákoníku práce úpravy interního hodnocení práce zaměstnance, které není pracovním posudkem, ale slouží např. jako podklad pro případné vyplacení odměny, manažerského bonusu apod.?
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes