15
new stories - click to show

CAD.cz

Description:

CAD.cz

URL:

http://www.cad.cz/aktuality.html

Catalog:

Tech

Publishes:

12.6 items/week

Aktualizace bimproject.cloudu na verzi 2021.1

2:55
Vývojáři zve­řej­nili bim­pro­ject.cloud 2021.1 s s mnoha vy­lep­še­ní­mi. Velké změny ob­sa­hu­jí vzhle­dy apli­ka­ce, nové ka­te­go­rie, funk­ce a další. Tvůr­ci dou­fa­jí, že se uži­va­te­lům všech­ny změny v plu­gi­nu Revit budou líbit a budou pra­co­vat na tom, aby byly stej­né změny do­dá­vá­ny také v plu­gi­nech Ar­chi­cad a All­plan. Je tu dlou­há řada uži­teč­ných funk­cí a uži­va­tel­...

Bentley kupuje Sensemetrics a Vista Data Vision

5.May
Společnost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 29. dubna 2021 akvi­zi­ci spo­leč­nos­tí sen­se­me­t­rics (uza­vře­na do­ho­da) a Vista Data Vi­si­on (do­kon­če­na), před­ních po­sky­to­va­te­lů soft­wa­ru pro apli­ka­ce in­ter­ne­tu věcí (IoT), které se v in­frastruk­tu­ře hojně po­u­ží­va­jí. Sen­se­me­t­rics a Vista Data Vi­si­on roz­ší­ří pů­sob­nost plat­for­my Bent­ley iTwin o další IoT funk­ce p...

Simcenter FLOEFD 2021 pro CFD simulace a větší produktivitu

5.May
Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware před­sta­vi­la 3. květ­na nej­no­věj­ší verzi soft­wa­ru Sim­cen­ter FLO­EFD, vý­kon­né­ho ná­stro­je vý­po­čet­ní dy­na­mi­ky te­ku­tin (CFD) pro kon­strukč­ní in­že­ný­ry. Sim­cen­ter FLO­EFD po­má­há uži­va­te­lům pře­dem na­po­do­bit CFD si­mu­la­ci na za­čát­ku pro­ce­su ná­vr­hu, aby po­cho­pi­li cho­vá­ní svých kon­cep­tů. Celý článe...

Jsou chytré technologie spojenci či nepřátelé seniorů?

4.May
So­ci­ál­ní služ­by Praha 9, z.ú. zvou práv­nic­ké i fy­zic­ké osoby k účas­ti na výzvě Sil­ver Star Challen­ge v rámci pro­jek­tu I-CARE-SMART Ev­rop­ské­ho fondu pro re­gi­o­nál­ní roz­voj, za­mě­ře­né na tvor­bu ino­va­tiv­ních pří­stu­pů při ře­še­ní po­třeb se­ni­o­rů v České re­pub­li­ce. Je cí­le­na na vy­tvá­ře­ní ino­va­tiv­ních ře­še­ní, která budou re­a­go­vat na po­tře­by se­ni­o­rů...

Tři nové 3D tiskárny společnosti Stratasys

3.May
Stra­ta­sys před­sta­vil 28. dubna 2021 tři nové 3D tis­kár­ny, které spo­leč­ně vý­raz­ně za­sáh­nou do mul­ti­mi­li­ar­do­vé­ho trhu vý­ro­by dílů pro kon­co­vé po­u­ži­tí. Po­slou­ži­la k tomu asi nej­pro­pra­co­va­něj­ší vir­tu­ál­ní tis­ko­vá kon­fe­ren­ce v době co­vi­do­vé ne­svo­bo­dy. Spo­leč­ným rysem no­vých sys­té­mů je rych­lej­ší pře­chod od tra­dič­ní k adi­tiv­ní vý­ro­bě v ob­l...

Webinář Tři snadné aplikace pro koboty OnRobot

2.May
Pokud máte zájem vidět prak­tic­kou ukáz­ku, jak rych­le a snad­no zpro­voznit tři ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce, pak se za­re­gis­truj­te se na webi­nář spo­leč­nos­ti OnRo­bot – 3 snad­né apli­ka­ce pro ko­bo­ty od OnRo­bot, který je při­pra­ven na stře­du 12. květ­na od 14:00 hodin. Pre­zen­ta­cí účast­ní­ky pro­ve­de Pa­trik Po­le­na, tech­ni­cal sales ma­nager ve spo­leč­nos­ti OnRo­bot CE...

Nová rodina notebooků Dell Inspiron

2.May
Dell před­sta­vu­je nové no­te­boo­ky In­spi­ron, které jsou po­sta­ve­né od zá­kla­du zcela nově a jsou vy­ba­ve­ny nej­no­věj­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi, jaké jsou k dis­po­zi­ci. Zá­ro­veň se při­způ­so­bí stylu práce či stu­dia, ať už je uži­va­tel kde­ko­li. Vy­zna­ču­jí se mi­ni­ma­lis­tic­kým mo­der­ním de­signem a no­vý­mi barva­mi in­spi­ro­va­ný­mi pří­rod­ní­mi živly. K dis­po­zi­ci js...

Největší aktualizace Sygic GPS navigace pro Android

30.April
Po mě­sí­cích in­ter­ní­ho vý­vo­je Sygic kom­plet­ně zmo­der­ni­zo­val svou nej­ob­lí­be­něj­ší GPS na­vi­gač­ní apli­ka­ci pro ope­rač­ní sys­tém An­dro­id. Ta byla ne­dáv­no spuš­tě­na spo­leč­ně se služ­bou ko­nek­ti­vi­ty An­dro­id Auto. Sygic tak nyní může po­sky­to­vat ino­va­ce rych­le­ji než kdy­ko­liv před­tím. Celý článek...

Rekordní zájem o AMR roboty MiR a 55% růst tržeb

30.April
Spo­leč­nost Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) za­zna­me­na­la za­čát­kem to­ho­to roku re­kord­ní po­ptáv­ku. Pro­dej AMR ro­bo­tů v prv­ním čtvrt­le­tí roku 2021 byl o 55 % vyšší ve srov­ná­ní se stej­ným ob­do­bím v roce 2020 a spo­leč­nost tak do­sáh­la his­to­ric­ky nej­lep­ší­ho první čtvrt­le­tí. Trh střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­py rostl ještě vý­raz­ně­ji, když se ve srov­ná­ní s 1. loň...

Návrh a výroba kybernetického vozidla

30.April
Spo­je­ní mo­der­ních pro­dukč­ních tech­no­lo­gií s vý­ro­bou s vy­u­ži­tím nor­ma­li­zo­va­ných sou­čás­tí a 3D tisku se stalo zá­kla­dem za­jí­ma­vé­ho pro­jek­tu, který vzni­kl na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou. Našim hlav­ním cílem bylo před­sta­vit stu­den­tům spo­je­ní tvor­by di­gi­tál­ní­ho ná­vr­hu pá­so­vé­ho vo­zi­dla ří­ze­né­ho mi­k­ro­pro­ce­so­ro­vých sys­té­mem, který bude ná...
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes