15
new stories - click to show

CAD.cz

Description:

CAD.cz

URL:

http://www.cad.cz/aktuality.html

Catalog:

Tech

Publishes:

9.1 items/week

HTC VIVE XR Elite dorazil na pulty obchodů

18:44
HTC VIVE 1. červ­na in­for­mo­va­la, že nej­no­věj­ší pří­růs­tek do port­fo­lia špič­ko­vých VR he­ad­se­tů HTC VIVE XR Elite s 4K roz­li­še­ním a ino­va­tiv­ní mo­du­lár­ní kon­struk­cí do­ra­zil na český trh. No­vin­ku lze po­u­ží­vat nejen jako sa­mo­stat­ný he­ad­set, ale také ve formě le­houč­kých VR brýlí, které lze pro­po­jit s PC i kom­pa­ti­bil­ní­mi smart­pho­ny. Ocení ji tak ná­roč­ní…

Letní škola pro konstruktéry

18:44
Spo­leč­nost TD­‑IS po­řá­dá od červ­na do září zá­klad­ní ško­le­ní pro­gra­mů Au­to­CAD, In­ven­tor a Fusi­on 360 za vý­hod­nou cenu v Plzni. Letní škola za­čí­ná už ve stře­du 7. červ­na 2023 a jako první bude na řadě Au­to­CAD LT. Výuka v tr­vá­ní 2 dnů se za­mě­ří na tvor­bu 2D do­ku­men­ta­ce v pro­stře­dí Au­to­CA­Du LT. Se­zná­mí účast­ní­ky s pro­stře­dím sys­té­mu, kres­li­cí­mi funk­ce…

Automatizace tvorby výpočtových reportů v Altair HyperWorks

1.June
Na on-line webi­nář s tímto ná­zvem, po­řá­da­ný v úterý 22. červ­na 2023 od 10:00 do 11:30 ve spo­lu­prá­ci s Al­tair En­gi­nee­rin­gem , zve spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring . Před­sta­ví v něm uži­teč­né po­stu­py a ná­stro­je pro au­to­ma­ti­za­ci tvor­by vý­po­čto­vých zpráv z CAE si­mu­la­cí. Celý článek...

ARKANCE získává VinZero a zdvojnásobuje svou velikost

1.June
Mon­noye­ur, fran­couz­ská sku­pi­na za­mě­ře­ná na B2B služ­by pro sta­veb­nic­tví, stro­jí­ren­ství a ze­mě­děl­ství, zís­ka­la pro­střed­nic­tvím své dce­řin­né spo­leč­nos­ti Ar­kan­ce me­zi­ná­rod­ní spo­leč­nost Vin­Ze­ro, která se spe­ci­a­li­zu­je na di­gi­ta­li­za­ci a di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci pro prů­my­sl sta­veb­nic­tví a stro­jí­ren­ství. Díky této vý­znam­né akvi­zi­ci se pří­jm…

Letiště Praha kontroluje stavební rozpočty využitím BIM a CCI

1.June
Spo­leč­nost Le­tiš­tě Praha se před ně­ko­li­ka mě­sí­ci roz­hod­la na svých sta­veb­ních pro­jek­tech vy­u­ží­va­jí­cích BIM pře­jít od kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu Unic­lass k me­zi­ná­rod­ní­mu kla­si­fi­kač­ní­mu sys­té­mu CCI . Pro­ble­ma­ti­ka kon­t­ro­ly roz­počtů od­dě­le­ní plá­no­vá­ní a eko­no­mi­ka sta­veb se uká­za­la být vhod­ným pi­lot­ním pro­jek­tem pro otes­to­vá­ní nové kla­s…

Siemens vytváří digitální dvojčata korálových útesů

31.May
Sie­mens a Woods Hole Oce­a­no­gra­phic In­sti­tu­ti­on (WHOI) spo­lu­pra­cu­jí na vy­tvo­ře­ní prv­ní­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te ko­rá­lo­vých útesů. Cílem je po­skyt­nout věd­cům a dal­ším za­in­te­re­so­va­ným sub­jek­tům tech­no­lo­gie 21. sto­le­tí pro ochra­nu a vý­zkum ko­rá­lo­vých útesů po celém světě. Kon­cept di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te, který je ob­vykle spo­jo­ván s vy­spě­lou vý­r…

STRV Talks: Mají smysl investice firem do metaverz?

31.May
Me­ta­ver­za, imer­ziv­ní vir­tu­ál­ní světy, v po­sled­ních le­tech při­ta­hu­jí znač­nou po­zor­nost. Přes­to­že se zatím ne­u­chy­ti­ly v ma­in­stre­a­mo­vém na­sa­ze­ní, firmy se již snaží hle­dat způ­so­by, jak v těch­to svě­tech pod­po­ro­vat vlast­ní znač­ku. Coca-Cola v me­ta­ver­zech šíří svá sbě­ra­tel­ská NFT, Tommy Hil­fi­ger v di­gi­tál­ním vesmí­ru pro­dá­vá své vý­rob­ky. Celý člán…

Prvotřídní výkon pro projektování zařízení a uspořádání továrny

31.May
Nová verze 7.2 pro­gra­mu M4 PLANT na­bí­zí ne­u­vě­ři­tel­né nové vý­ho­dy, které vý­raz­ně urych­lu­jí kaž­do­den­ní práci kon­struk­té­rů. Po­má­há zlep­šit pro­jek­to­vá­ní za­ří­ze­ní a uspo­řá­dá­ní to­vár­ny zvý­še­ním efek­ti­vi­ty jak ve fázi ná­vr­hu, tak v na­va­zu­jí­cích kro­cích. M4 PLANT 7.2 je plný ino­va­cí a no­vých funk­cí, stej­ně jako vy­lep­še­ní na zá­kla­dě po­ža­dav­ků zá…

Pozvánka na konferenci Mapy jsou pro každého 2023

31.May
Mi­chal Sou­ček a Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá zvou na 9. roč­ník kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho , která se usku­teč­ní ve dnech 12. – 13. září 2023 opět v Ho­te­lu Luna na Vy­so­či­ně. Pro­gram bude zve­řej­něn za­čát­kem červ­na a bude prů­běž­ně dopl­ňo­ván. Již teď se ale mů­že­te těšit na té­ma­ta z ob­las­ti di­gi­tál­ních tech­nic­kých map, územ­ní­ho plá­no­vá­ní, po­ři­zo­vá­ní a sp…

PRISMAelevate XL od Canonu pro efektní reliéfní tisk

30.May
Canon na ve­letr­hu FESPA Glo­bal Print Expo v Mni­cho­vě před­sta­vil PRISMA­e­le­va­te XL, roz­ší­ře­ní vý­kon­né sady PRISMA XL Suite a snad­no po­u­ži­tel­nou soft­wa­ro­vou apli­ka­ci, která umožňuje tvůr­cům vel­ko­for­má­to­vé gra­fi­ky a po­sky­to­va­te­lům tis­ko­vých slu­žeb (PSP) vy­tvá­řet re­li­éf­ní tis­ko­vé apli­ka­ce a pro­du­ko­vat na tis­kár­nách Ari­zo­na vý­tis­ky ve vy­ni­ka…
© 2000-2023 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes