15
new stories - click to show

CAD.cz

Description:

CAD.cz

URL:

http://www.cad.cz/aktuality.html

Catalog:

Tech

Publishes:

10.5 items/week

Lovte stromy jako pokémony s aplikací Tree Check

19.May
Květ­no­vé dny lá­ka­jí k pro­cház­kám, které si mů­že­me zpří­jem­nit po­se­ze­ním pod roz­kvet­lý­mi stro­my. Díky nové mo­bil­ní apli­ka­ci Tree Check mů­že­me navíc o stro­mu, pod nímž se na­chá­zí­me, zjis­tit mno­hem více. Apli­ka­ce díky umělé in­te­li­gen­ci po vy­fo­ce­ní roz­po­zná, o jaký druh stro­mu se jedná. Pra­cu­je na prin­ci­pu 3D scan­ne­ru, který vy­u­ží­vá ve­sta­vě­nou ka­me…

Nové stereoskopické 3D monitory Acer SpatialLabs View

19.May
Acer před­sta­vil 18. květ­na dva pří­růst­ky do své řady pro­duk­tů Spa­ti­alLabs - Acer Spa­ti­alLabs View pro osob­ní zá­ba­vu a Acer Spa­ti­alLabs View Pro pro ko­merč­ní pu­b­li­kum. V obou pří­pa­dech se jedná o sa­mo­stat­né 15,6" 4K mo­ni­to­ry, které lze při­po­jit k ji­né­mu po­čí­ta­či a po­skyt­nout tak uži­va­te­lům pře­nos­ný pří­stup k sadě zá­žit­ků Spa­tial­Labs. Tato ge­ne­ra­ce…

Konference BIM VE STAVEBNICTVÍ 2022

16.May
Kon­fe­ren­ci při­pra­vu­jí Na­da­ce ABF, MPO, ČAS, CZ.​BIM a SPS, ve spo­lu­prá­ci s ČKAIT, ČKA, MMR, ČSSI, SIA ČR, ČVUT, SEVEN, NCS4.0 a za pod­po­ry dal­ších part­ne­rů i od­bor­ných a me­di­ál­ních part­ne­rů kon­fe­ren­ce. Mís­tem ko­ná­ní je Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství, Vác­lav­ské nám. 31, Praha 1 ve dnech 2. až 3. června 2022. Celý článek...

Vstupenky na Hannover Messe 2022 (30. 5. až 2. 6. 2022)

16.May
Za­jis­tě­te si bez­plat­nou vstu­pen­ku a za­poj­te se do Ne­twor­kin­gu ještě před ve­letrhem. Po­řa­da­tel evi­du­je na 2230 vy­sta­vo­va­te­lů v 10 vý­stav­ních ha­lách. Part­ner­skou zemí Han­no­ver Messe pro rok 2022 je Por­tu­gal­sko. Ještě před za­há­je­ním sa­mot­né­ho ve­letr­hu v Han­no­ve­ru máte mož­nost vy­hle­dá­vat, cha­to­vat a na­va­zo­vat kon­tak­ty na Lin­ke­dIn . Celý článek.…

UNITED GRINDING představuje C.O.R.E. a další světové novinky na GrindingHub 2022

16.May
Uni­ted Grin­ding Group, jeden z před­ních vý­rob­ců přes­ných stro­jů pro brou­še­ní, ero­do­vá­ní, la­se­ro­vá­ní, mě­ře­ní a kom­bi­no­va­né ob­rá­bě­ní, před­sta­ví na ve­letr­hu Grin­dingHub 2022 ve Stutt­gar­tu svou re­vo­luč­ní no­vin­ku C.O.R.E. (Cus­to­mer-Ori­en­ted RE­vo­lu­ti­on). Ná­vštěv­ní­ci se mohou těšit na tuto a další no­vin­ky sku­pi­ny, které budou všem hos­tům před­sta­ve­n…

Inspekce elektrického vedení drony z FEL ČVUT

14.May
Silná bouř­ka způ­so­bi­la vý­pad­ky elektři­ny. Z do­bí­je­cích sta­nic umís­tě­ných na sto­žá­rech vy­so­ké­ho na­pě­tí vy­lé­tá sku­pi­na dronů. Pro­le­tí ur­če­nou trasu a je­jich ka­me­ry sní­ma­jí vy­bra­né prvky elek­tric­ké­ho ve­de­ní. Zís­ka­né zá­bě­ry jsou již během letu ana­ly­zo­vá­ny s vy­u­ži­tím stro­jo­vé­ho učení a za­slá­ny pro fi­nál­ní vy­hod­no­ce­ní pra­cov­ní­kům in­spek­…

Konference Future.HPC 2022 17.–18. května 2022

14.May
Český dis­tri­bu­tor pro­duk­tů Al­tair – Advan­ced En­gi­nee­ring – zve na vý­roč­ní ce­lo­svě­to­vou kon­fe­ren­ci o HPC (High-per­for­man­ce Com­pu­ting, vý­po­čet­ní clus­te­ry a su­per­po­čí­ta­če), o je­jich vy­u­ži­tí pro vě­dec­ko-tech­nic­ké vý­po­čty, CAE si­mu­la­ce, ná­roč­né da­to­vé ana­lý­zy s vy­u­ži­tím AI/ML (umělá in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé učení). Kon­fe­ren­ci po­řá­dá spo­…

CAD/CAM software TopSolid – digitální řešení pro průmyslové výzvy zítřka

13.May
Spo­leč­nost TOP­SO­LID SAS je jed­ním ze svě­to­vých lídrů v ob­las­ti soft­wa­ro­vých ře­še­ní CAD/CAM/PDM pro ko­voz­pra­cu­jí­cí a dře­vař­ský prů­my­sl. Dce­řin­ná spo­leč­nost Top­So­lid CZECH je je­di­ným cer­ti­fi­ko­va­ným pro­dej­cem soft­wa­ru Top­So­lid pro Čes­kou a Slo­ven­skou re­pub­li­ku. Celý článek...

Konference COMSOL Multiphysics 2022

12.May
Ve dnech 26. až 27. květ­na 2022 (čtvr­tek až pátek) po­řá­dá spo­leč­nost Hu­mu­soft ve Vi­nař­ství U Kap­lič­ky v Za­je­čí se­tká­ní čes­kých a slo­ven­ských uži­va­te­lů a pří­z­niv­ců pro­gra­mu COM­SOL Mul­ti­phy­­sics . Účast­ní­ci zís­ka­jí po­vě­do­mí o apli­kač­ních mož­nos­tech COM­SOL Mul­ti­phy­sics nebo se se­zná­mí s tipy a triky pro efek­tiv­něj­ší vy­u­ži­tí COM­SOL Mul­ti­phy­­­s…

Startuje sezóna Maker Faire

12.May
Ne­do­stat­kem ši­kov­ných a tvo­ři­vých lidí schop­ných své ná­pa­dy re­a­li­zo­vat do sku­teč­ných pro­jek­tů naše země nikdy ne­tr­pě­la. I díky tomu se zde velmi daří me­zi­ná­rod­ní­mu fe­no­mé­nu – hnutí Maker mo­ve­ment. Jeho pří­chod ozná­mil v roce 2018 první Maker Faire Pra­gue, za kte­rým stál guru 3D tisku Josef Průša. Jeho firma Prusa Re­search pod­po­ru­je fes­ti­val dlou­ho­do­bě, …
© 2000-2022 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes