e-Polis

Popis:

Internetový politologický server a časopis zaměřující se především na publikaci studentských textů z oblasti politologie a mezinárodních vztahů, sociologie, práva a ekonomi. Časopis funguje při nezávislé organizaci CPSSU Plzeň.

URL:

http://www.e-polis.cz/

Katalog:

Z domova → Politika

Publikuje:

6 položek/měsíc

Donald Trump, nepřátelský přítel

13.července
Stalo se, co se st�t muselo. Alespo� dle�dlouhodob�ch sign�l�, co vys�lal��tweetov� ��zen� B�l� d�m. USA oduznaly mnohostrannou dohodu o �r�nsk�m j�dru z�roku 2015. Krok je to zjevn� nezodpov�dn� i nerozv�n�, ale jednu �p�idanou hodnotu� m� � Donald Trump pln� sv�j dal�� p�edvolebn� slib. Dom�c� voli�stvo p�edev��m! Znovu vynik� star� paradox, �e v�politice supervelmoci, kter� de facto soused� ...

O významu Japonska pro dekolonizaci Asie

13.července
Jednou z nejp�dn�j��ch p���in �padku a p�du evropsk�ho koloni�ln�ho panstv� v asijsk�m prostoru byla japonsk� milit�rn� rozp�navost. Jej� lv�, a�koliv nez�m�rn�, pod�l na st�topr�vn� emancipaci mnoha d�lnov�chodn�ch n�rod�, je� nastala po 2. sv�tov� v�lce, p�isp�l tak� ke zformov�n� m�stn� specifick� historick� pam�ti. Zrodil se do takov� podoby, v n� je navzdory �ad� p��ko�� zachov�n zna�n� sm...

Samosprávne kraje ako základ regionálnej samosprávy

17.května
Samospr�va je d�le�it�m podsyst�mom verejnej spr�vy, ktor� je budovan� zdola od ob�anov. Samospr�va vytv�ra tie najide�lnej�ie podmienky pre rozvoj demokracie na miestnej a region�lnej �rovni.

Poloostrov napětí - (ne)bezpečné hry kolem Her

11.května
Olympijsk� hry obou ro�n�ch obdob�, nejrozli�n�j�� mistrovstv� sv�ta �i jin� � netoliko sportovn� � sv�tky jsou �asto o v�em mo�n�m, jenom ne o tom, �eho se nomin�ln� t�kaj�. Hostitelsk� n�rody, a v�bec organiz�to�i takov�chto akc�, toti� obvykle maj� pot�ebu se sna�it, a to prvotn� z toho d�vodu, aby se p�i akci uk�zaly v co nejlep��m sv�tle. Aby ve svitu reflektor� zaz��ily jejich politick�, ...

Z neklidných dějin Východního Timoru

7.května
Nevelk� st�t o rozloze 14 609 km² se nal�z� v souostrov� Mal� Sundy a m� p�es milion obyvatel. Na svou nez�vislost �ekal nadoby�ej dlouho a cesta k n� byla trnit�. �irok�ho uzn�n� sv� st�tnosti se domohl teprve roku 2002.

Analýza komunálnych systémov v teórii P.E. Mouritzena a J. H. Svary

3.března
Zauj�mavou horizont�lnou typol�giou je typol�gia komun�lnych syst�mov z roku 2002, ktorej autormi s� P. E. Mouritzen a J. H. Svara. Je zalo�en� na predpoklade, �e �usporiadanie a �trukt�ra komun�lneho syst�mu odr�a vz�ahy medzi tromi organiza�n�mi princ�pmi: princ�p laick�ch pravidiel (�layman rule�), princ�p politick�ho vedenia (�political leadership�) a princ�p profesionality (�professionalis...

Divoký východ – ukrajinský osud...?

2.března
Spisovatel a filozof Milan Kundera ��k�, �e v kulturn�, etnicky �i politicky ko�at� Evrop� m�me sklony nahl�et v�e v�chodn�j�� jako zaostal�, barbarsk�, divok�. �esk� emigrant nejsp�e dob�e v�, o �em mluv�, koneckonc� (mo�n� i proto) ji� desetilet� �ije a tvo�� ve Francii. Mistru slova nep��mo p�izvukuje expremi�r Mirek Topol�nek, kter�, navzdory sv� ��asti p�i �e�en� �plynov� v�lky� mezi Ukraj...

Jakým způsobem se analyzuje role médií v postkonfliktních situacích

28.února
Konec studen� v�lky urychlil mechanismus vyu��v�n� m�di� coby n�stroje p�i budov�n� m�ru. V n�vaznosti na uspo��d�n� pov�le�n�ho bipol�rn�ho sv�ta po skon�en� studen� v�lky se mnoh� etnick� skupiny staly ob�t� velk�ch v�le�n�ch konflikt�. V reakci na to mezin�rodn� spole�enstv� p�istoupilo k m�di�m jako k politick�mu n�stroji s potenci�ln� velkou moc�, kter� by dopom�hal k vy�e�en� p���in konfl...

Lži, kampaně a Rock´n Roll, aneb prezidentské volby vrcholí

28.února
Z pozorov�n� pr�b�hu posledn�ch dn� a t�dn� lze doj�t k dojmu, �e �irok� z�jem o v�ci ve�ejn� jakoby se redukoval na obdob� t�sn� p�ed volbami. P�edev��m v prezidentsk�ch volb�ch doch�z� k nejv�ce personalizovan�m kampan�m. Volba se nejv�ce up�n� k subjektivn�m sympati�m a sledov�n� osobn�ch invektiv a spor� mezi kandid�ty.

V Afghánistánu to nefunguje jako v Evropě, když nejste z dobré rodiny, musíte se postarat sami o sebe

28.února
Fatima Rahimi poch�z� z afgh�nsk�ho Her�tu na z�pad� Afgh�nist�nu, ze kter�ho roku 2000 utekla se svou rodinou p�ed teroristickou organizac� T�lib�n. V�cem�n� n�hodou se pak cel� rodina usadila v �umperku, kde Fatima vystudovala m�stn� gymn�zium. Po z�sk�n� bakal��sk�ho titulu na Univerzit� v Hradci Kr�lov� pokra�ovala ve studi�ch kulturn�ch a duchovn�ch d�jin Evropy na Fakult� humanitn�ch stud...
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes