ePravo.cz

Description:

ePravo.cz

URL:

http://www.epravo.cz/

Catalog:

Z domova → Právo

Publishes:

3.1 items/day

Správní trestání na úseku ochrany osobních údajů z pohledu Nejvyššího správního soudu

0:16
V souladu § 62 odst. 5 zákona o zpracování osobních údajů[1] Úřad pro ochranu osobních údajů upustí od uložení správního trestu tehdy, jde-li o správce a zpracovatele jimiž jsou orgány veřejné moci[2]. Dne 11. 2. 2020 Nejvyšší správní soud vydal rozsudek sp. zn. 4 As 376/2019, v jehož odůvodnění se vyjadřoval k tvrzení Úřadu pro ochranu osobních údajů, podle něhož institut upuštění od potrestán...

Kamerové systémy ve společných částech domu

0:16
Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v nedávné době ve věci C-708/18 zabýval žádostí o rozhodnutí předběžné otázky předložené rumunským soudem. Předběžná otázka se týkala užívání kamerových systémů ve společných částech domu. SDEU vyjasnil, jaké podmínky musí být splněny, aby kamerové systémy byly ve společných částech domu legitimně užívány a vyjádřil svůj názor na předmětné užívání kamerového ...

Umělá inteligence ve světle pandemie COVID-19 a potřeba jejího urychleného legislativního rámce

0:16
Současná krize zapříčiněná pandemií COVID-19 vyvolala řadu otázek a přinutila se zamyslet nad řadou témat, která byla do dnešní chvíle opomíjena, resp. odkládána na později. Jedním z takových témat je i rozvoj digitální technologie, zejména pak rozvoj umělé inteligence (dále jen "AI"), která má všechny předpoklady stát se hlavní technologií budoucnosti a do které se bohužel pořád ještě zejména ...

Omezení daňové uznatelnosti úroků podle ATAD: prakticky bez dopadu na české právnické osoby

2.June
Součástí daňového balíčku 2019 (zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony; viz též sněmovní tisk 206) jsou mimo jiné opatření k omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů v základu daně z příjmů právnických osob podle směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD). ČR zvolila v transpozici minimalistickou variantu. Nová kritéria podle...

Jaderné právo

2.June
Autor má za cíl sérií článků, nastínit problematiku využívaní jaderné energie a s tím spojenou právní úpravu na mezinárodní, evropské i vnitrostátní úrovni při využívání jaderné energie a její bezpečnosti. Úvodem je nutno vymezit základní pojmy v daném oboru: „Jaderná energie“, „Ionizující záření“, „Neionizující záření“, „Atomové právo“ a „Jaderné zařízení“.

10 otázek pro ... Markétu Cvrčkovou

1.June
Advokátka Mgr. Ing. Markéta Cvrčková, partnerka Taylor Wessing Česká republika, je členkou týmu Real Estate a specializuje se na právo nemovitostí, nájemní právo a smluvní právo. Pracuje zejména pro klienty ze sektoru developmentu a retailu, kde jim poskytuje poradenství jak v oblasti transakcí, tak v oblasti výstavby a pronajímání budov a veškeré smluvní agendy.

Nahlížení do vazebního spisu

1.June
Dle ustanovení § 65 odst. 1 z. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen „trestní řád“) mají obviněný, poškozený a zúčastněná osoba, jejich obhájci a zmocněnci právo nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o hlasování a osobních údajů svědka podle § 55 odst. 2, činit si z nich výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí.

MDR (nařízení o zdravotnických prostředcích) odloženo o jeden rok

1.June
Jak jsme Vás již dříve informovali v našem článku, v účinnost měla dne 26. května 2020 vstoupit nová právní úprava EU týkající se a upravující zásadním způsobem oblast zdravotnických prostředků, konkrétně se jedná o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017, o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223...

Kdo může dostat pokutu za spam?

1.June
Právní úprava elektronického marketingu Jako spam je označováno každé, zejména elektronicky zaslané, nevyžádané marketingové sdělení. Nejedná se jen o klasický e-mail, ale rovněž o textové zprávy, zprávy v mobilních aplikacích atd. S rostoucím objemem spamu jako nového fenoménu či součásti reklamy se jej snažila regulovat i Evropský unie. Ta již v roce 2000 vydala směrnici o elektronickém obcho...

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora

30.May
Právo v roušce nabízí vzory už i ve vietnamštině. Posílíme teď pražskou pobočku, plánuje Sedláková | Galimatyáš koronavirových předpisů bude při jiných krizích k ničemu | Nepřesvědčivý nástup nového šéfa Nejvyššího soudu | Ombudsman přijal za čtvrtletí 2048 podnětů, meziročně je to méně | Státní zástupci prohráli další velkou kauzu. Půtovi a dalším by se měli omluvit | EU říká: Blíží se konec p...

Předkládání dokladů vybraným dodavatelem v zadávacím řízení ve světle rozhodovací praxe

29.May
Předkládání dokladů vybraným dodavatelem postupem podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) je jedním ze zásadních posunů oproti předchozím právním úpravám zadávání veřejných zakázek. Jedná se sice o změnu, která může na první pohled působit jako zjednodušení zadávacího řízení, což je ve fázi podání nabíde...

Nenápadný a limitovaný návrat smluvní pokuty do nájemních vztahů

29.May
Předmětem tohoto příspěvku bude dílčí novelizace právní úpravy nájmu bytu a domu, provedená zákonem č. 163/2020 Sb. s účinností od 1. 7. 2020, jež odstraňuje, byť nesměle, stávající striktní zákaz smluvních pokut v těchto smlouvách. V té souvislosti článek rovněž provádí stručné shrnutí rychle se měnící právní úpravy smluvních sankcích v těchto specifických právních vztazích.

Jak prakticky na náhradu škody za mimořádná opatření

29.May
Je všeobecně známo, že česká vláda v březnu přijala v boji proti koronaviru mimořádná opatření dle krizového zákona, které následně po dobu zhruba jednoho měsíce nahradila opatření ministerstva zdravotnictví dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Tato opatření však zrušil Městský soud v Praze jako nezákonná, a vláda tak byla nucena vrátit se zpět do režimu krizového zákona. Mnoho toho také již ...

Žaloba o určení, že člen statutárního orgánu ručí za splnění závazků obchodní korporace dle § 68 z. o. k.

29.May
V usnesení sp. zn. 5 Cmo 15/2020, ze dne 28. 1. 2020 se Vrchní soud v Olomouci zabýval výkladem § 68 z. o. k. a procesními aspekty řízení o určení, že člen statutárního orgánu ručí za splnění závazků obchodní korporace. Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře se závěry tohoto rozhodnutí.

Řešení sporů z dohody o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus

28.May
Součástí žádosti o příspěvek v rámci cíleného programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus je i návrh dohody uzavírané mezi Úřadem práce České republiky a žadatelem. Každý žadatel musí společně se řádně vyplněnou žádosti zaslat Úřadu práce i tuto podepsanou dohodu. Jaký je právní režim této dohody a jak se bránit v případě jejího porušení?
© 2000-2020 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes