15
new stories - click to show

ePravo.cz

Description:

ePravo.cz

URL:

http://www.epravo.cz/

Catalog:

Z domova → Právo

Publishes:

2 items/day

Fakultativní subrogace pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovité věci

0:11
Přecházejí při fakultativní subrogaci na třetí osobu plnící za dlužníka pohledávky věřitele včetně jejich zajištění? A jak lze dosáhnout při subrogaci pohledávky zajištěné zástavním právem souladu faktického stavu se stavem zapsaným v katastru nemovitostí? O těchto a souvisejících otázkách pojednává následující článek.

Novela zákoníku práce: Nepřetržitý odpočinek

0:11
V posledním čtvrtletí loňského roku nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákoníku práce, která přinesla mnoho významných změn na poli pracovněprávních vztahů. Stručné shrnutí novelizovaných oblastí, mezi které se řadí například rozšíření informační povinnosti vůči zaměstnancům nebo nová práva pečujících zaměstnanců, můžete najít v naší dvoudílné sérii článků zde a zde.

Kmenový list v s.r.o. a jeho využití v praxi

20.February
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) zavedl do právní úpravy společnosti s ručením omezeným institut kmenového listu – cenného papíru, do kterého může být vtělen podíl na s.r.o. Využití kmenových listů přináší společníkům společností s ručením omezeným zejména zjednodušení dispozice s jejich podíly. Vzhledem k tomu, že zákon…

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

20.February
Smluvní pokuta sjednaná pro případ prodlení a úrok z prodlení jsou dva funkčně podobné instituty, které sankcionují prodlení smluvní strany se splněním povinnosti. Pokud připravujete smlouvu nebo vás čeká její podpis, měli byste rozumět tomu, jaké jsou mezi nimi odlišnosti.

Novely předpisů EU pro oblast zájezdů a práv spotřebitelů v dopravě, aneb dobrá zpráva pro spotřebitele a nevyužitá příležitost

19.February
Dne 29. 11. 2023 Komise EU (dále jen „Komise“) zveřejnila návrh novely směrnice o zájezdech a spojených cestovních službách[1] (dále jen „směrnice“ a „návrh směrnice“). Spolu s návrhem směrnice byly dne 29. 11 publikovány i návrhy změn nařízení o právech cestujících, a to ve všech modech dopravy – letecké, železniční, autobusové i vodní. Komise návrhy zveřejnila v rámci balíku několika právních p…

Výklad právních jednání aneb co skutečně bylo mezi smluvními stranami ujednáno?

19.February
Před deseti lety nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který zavedl změny v mnoha oblastech každodenního života. Jednou z nich je i výklad právních jednání. Přestože „nová“ právní úprava platí již více než jednu dekádu, i dnes se stále setkáváme s tím, že i soudy se novou právní úpravou ne vždy řídí a při svém rozhodování postupují dle neplatných pravidel.

10 otázek pro ... Michala Zahnáše

19.February
Mgr. Michal Zahnáš, se narodil 28. 2. 1969 v Olomouci, studium Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ukončeno v roce 1992, advokát České advokátní komory od roku 1995, praxe advokátního koncipienta v letech 1992–1995. Člen Kárné komise České advokátní komory od roku 2002. Roku 2021 byl zvolen do funkce místopředsedy Kárné komise České advokátní komory. V listopadu roku 2015 byl Ministrem…

Uveřejňování smluv na veřejné zakázky, ve kterých jsou uvedeny jednotkové ceny

16.February
Obecně publikační povinnosti podléhá každá smlouva na veřejnou zakázku uzavřená veřejným zadavatelem, jejíž hodnota přesahuje 500.000 Kč bez DPH. Co když ale přesnou hodnotu smlouvy neznáme, protože ve smlouvě jsou uvedeny pouze jednotkové ceny? V tomto článku rozebereme různé situace, které mohou v případě uveřejňování smluv s jednotkovými cenami nastat, přičemž závěry budou podpořeny ilustrační…

Nové povinnosti pro emitenty dluhopisů do 1 mil. EUR

16.February
Rok 2024 přinesl nové povinnosti pro emitenty dluhopisů s celkovým objemem plnění do 1 mil. EUR. Nové povinnosti vycházejí ze zákona č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a který je účinný od 1. 1. 2024. Změny zákona o dluhopisech u podlimitních emisí, jež jsou někdy nazývány jako „mini prospekt dluhopisů“, mají za cíl posílit důvěru investorů vůč…

Jak se má advokát zachovat, když jeho klient hodlá spáchat trestný čin?

15.February
Advokát je při výkonu svého povolání vázán celou řadou povinností vůči svému klientovi. Jednou z nich je povinnost mlčenlivosti, která je při obhajobě klienta v trestním řízení obzvlášť důležitá. Jak je to ovšem s povinností mlčenlivosti advokáta v případě, kdy jeho klient trestný čin již spáchal nebo jeho spáchání teprve plánuje?

Bezriziková výnosová míra: srovnání výkonnosti českých a amerických dlouhodobých státních dluhopisů

15.February
Bezriziková výnosová míra představuje klíčovou část diskontní míry. V oceňovací praxi se nejčastěji setkáme s výběrem bezrizikové výnosové míry na úrovni výnosnosti státních dluhopisů. V rámci tohoto článku bude pohled směřován na teoretický základ bezrizikové výnosnosti v rámci diskontní míry, v další části pak na vývoj výnosnosti dlouhodobých amerických státních dluhopisů. Pro komparaci bude po…

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený zaměstnancem

14.February
Souhlas se zpracováním osobních údajů je jedním z právních titulů, které jsou nezbytným předpokladem zákonnosti zpracování osobních údajů subjektů. Před přijetím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobní…

Sebevražda z pohledu trestního práva – vybrané aspekty

14.February
Na sebevrahy nebylo v minulosti pohlíženo příliš s respektem. Pro ilustraci za období vlády Ludvíka XIV., bylo v roce 1670 vydáno mj. nařízení, jež stanovovalo opatření, že mrtvé tělo sebevraha bude potupně vlečeno ulicemi tváří k zemi a následně pověšeno nebo hozeno mezi odpadky. Nadto současně došlo ke konfiskaci veškerého majetku zemřelého ve prospěch krále.[1]

Zrušení zadávacího řízení dle § 170 ZZVZ

13.February
Obecně platí, že zadávací řízení může být zrušeno pouze ze zákonem stanovených důvodů. Zrušení, jakožto jeden ze způsobů ukončení zadávacích řízení je primárně upraveno v § 127 a 128 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“ nebo „zákon“). Nejedná se však o jedinou zákonnou úpravu zrušení zadávacího řízení. Jedná-li se o sektorovou (nadli…
© 2000-2024 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes