ePravo.cz

Popis:

ePravo.cz

URL:

http://www.epravo.cz/

Katalog:

Z domova → Právo

Publikuje:

11,2 položek/týden

Veřejná instituce jako povinný subjekt dle zákona o svobodném přístupu k informacím

0:36
Právo na informace je garantováno každému ústavním zákonem č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (dále v textu jako „LZPS“), v čl. 17. Provedení tohoto základního práva zabezpečuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále v textu jako „zákon“). Jednou z kategorií povinných subjektů ve smyslu zákona jsou s ohledem na jeho § 2 odst. 1 tzv. veřejné instituce.

Kolize doménového jména a ochranné známky

0:36
S narůstajícím počtem uživatelů Internetu se zvyšuje význam doménového jména[1] coby identifikátoru, jehož prostřednictvím se subjekty v prostředí Internetu prezentují, v případě komerčních subjektů vchází do povědomí svých potenciálních zákazníků a potažmo realizují své podnikatelské aktivity. Základní funkci doménového jména lze velmi zjednodušeně charakterizovat jako slovní reprezentaci číse...

Bytové akcie

0:36
Zákon o obchodních korporacích na rozdíl od obchodního zákoníku umožňuje vydávat akcie se zvláštními právy (§ 276 z. o. k.). Byl tak opuštěn princip numerus clausus, který spočíval v tom, že akciová společnost nemohla za předchozí právní úpravy (nestanovil-li zvláštní právní předpis jinak) vydávat jiné druhy akcií než akcie kmenové a prioritní. V právní teorii nepanuje shoda na tom, jaká zvlášt...

Ekonomická závislost rozhodců ve světle aktuální judikatury

18.května
Ve druhé polovině roku 2017 se odvolací a dovolací soudní instance zabývaly otázkou ekonomické závislosti ad hoc rozhodců ustanovovaných opakovaně jednou ze stran sporu. V rámci tohoto článku jsou rozebrány závěry rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 27 Co 139/2017-92 ze dne 31. července 2017, dále usnesení Krajského soudu v Praze č.j. 28 Co 263/2017-103 ze dne 24. srpna 2017 a předev...

Souběh funkcí – stručně, prakticky

18.května
Se souběhem funkcí se setkal snad každý český manažer. Soudy se s touto problematikou snaží vypořádat již 25 let. Nedávné rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu nám přináší nová pravidla.

Postoupení smlouvy uzavřené s developerskou společností

18.května
Postoupení smlouvy je institutem civilního práva, který je upraven v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (OZ). Tento článek je zaměřen na postupování rezervační smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené s developerskou společností.

Jak má být správně provedena vstupní pracovnělékařská prohlídka?

17.května
Poslední ze série článků zabývajících se problematikou vstupní lékařské prohlídky v pracovněprávních vztazích se – po otázkách správného okamžiku provedení této prohlídky a správné osoby ji provádějící, o kterých bylo pojednáno v předchozích dílech této série – zabývá otázkou způsobu, který je pro řádné provedení vstupní lékařské prohlídky předepsán, tedy formálními požadavky na její provedení.

Doplacení zpětně soudem zvýšeného nájemného z bytu

17.května
Při valorizaci nájemného z bytu má pochopitelně přednost dohoda, na trhu s volnými byty a novými pronájmy to ostatně bez ní ani jinak nejde, u dlouhodobě obsazených bytů s dříve regulovaným, nyní více či méně deregulovaným nájemným, když zájmy pronajímatele a nájemce jsou obvykle protichůdné, se uplatní pravidla občanského zákoníku, k nimž vzniká zajímavá aktuální judikatura Nejvyššího soudu. J...

Smrt manžela při společném oddlužení manželů ve světle judikatury

17.května
Náplň tohoto článku je zřejmá již ze samotného názvu. Způsob řešení úpadku oddlužením trvá zpravidla 5 let, jelikož nejčastější formou oddlužení je dnes splátkový kalendář. Dříve než za 5 let lze manžele oddlužit pouze pokud zaplatí 100 % svých nezajištěných závazku. Taková situace však není pravidlem, a proto je zcela přirozené, že za pětileté období oddlužení mohou nastat různé změny v životě...

Nový návrh copyright směrnice a jeho dopady na fungování informačních služeb

16.května
Reforma autorského práva v Evropské unii, která dostala první konkrétní podobu 14. 9. 2016 zveřejněním návrhu „copyright směrnice“, tedy směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu („Návrh směrnice), prodělala za poslední už téměř 2 roky turbulentní změny a je předmětem vleklých sporů zástupců branží nositelů práv duševního vlastnictví, poskytovatelů služeb informační společnosti i ...

Zaměstnávání cizinců

16.května
Současný nedostatek pracovních sil nutní zaměstnavatele k tomu, aby zaměstnávali větší počet cizinců. Tato snaha však nemůže zbavit zaměstnavatele odpovědnosti za to, že při „náborové“ snaze nebudou postupovat podle právních předpisů.

Jak se vyhnout odpovědnosti za nezjištěnou přihlášenou pohledávku?

15.května
Insolvenční zákon od počátku své účinnosti stanovuje velice přísnou (někdy se uvádí drakonickou) odpovědnost za přihlášenou pohledávku. Postupně došlo k určitému zmírnění odpovědnosti, ovšem i za stávající úpravy je stále možné, že jako věřitel přihlásíte do insolvenčního řízení svou pohledávku a skončíte s povinnosti do majetkové podstaty naopak určitou částku platit. Takový scénář lze obecně ...

Odvolání daru pro nevděk a postup dárce při jeho uplatnění

15.května
Darování je dle definice obsažené v ustanovení § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) právní jednání, kdy darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Následující ustanovení v OZ upravují další skutečnosti, jako např...

Rodič nesmí sám rozhodovat o dítěti!

15.května
Chcete se přestěhovat? Jako dospělý člověk zajisté můžete a nikdo na světě vám v tom nemůže zabraňovat. Máte-li však nezletilé dítě, sami za něj rozhodnout nemůžete!

Postavení ekologických spolků po novele stavebního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny – účastenství v řízeních dle sta

14.května
Dne 1. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“), a další související zákony, např. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) (zákon č. 225/2017 Sb. dále jen „Novela“). Jednou z nejvýraznějších změn, které tato Novela zavedla, je změna...
© 2000-2018 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes