15
new stories - click to show

Eurogamer

Description:

Eurogamer - your daily slice of gaming!

URL:

http://www.eurogamer.cz

Catalog:

Lifestyle → Hry

Publishes:

6.3 items/day

Mass Effect a Biomutant budou v prosincové nabídce her PS Plus

0:23
Respektovaný insider billbil-kun z Dealabs jako prakticky ka dý m síc p ed asn odkryl, které hry budou v nabídce základního p edplatné PlayStation Plus. Na prosinec 2022 to prý bude hned n kolik výte ných pecek. V první ad to je remaster série Mass Effect, tedy Legendary Edition, sci-fi RPG od BioWare pro PS4. Read more

Ohlášení Jurassic World Evolution 2: Dominion Malta Expansion

0:23
DLC bude zasazeno p ed události filmu Jurassic World Dominion od Universal Pictures. Vypravíte se na ostrov ve St edozemním mo i, kde se pokusíte spravovat n kolik za ízení pro dinosaury ve t ech lokalitách. Prozkoumáte tam nové prehistorické druhy zví at, t i nové ostrovy, detailní budovy inspirované skute nou Maltou a to vše ve zbrusu erstvé kampani. Read more

Jaké budou Games with Gold na prosinec?

0:23
Domácí pobo ka Microsoftu rozeslala tiskovou zprávu o tom, co p ichystala na p íští m síc. "Xbox p ichází s nabídkou dalších her zdarma pro p edplatitele Xbox Live Gold v rámci programu Games with Gold. M ete se t šit na celkem dva tituly pro konzole Xbox Series X|S a Xbox One. Od íjna u nejsou hry pro Xbox 360 sou ástí nabídky her zdarma. Hry pro Xbox One jsou pak díky zp tné kompatibilit hratel…

Portal s RTX nabídne díky DLSS 3 až 2,8x výkonu. Bezplatné DLC vychází 8. prosince

23:46
Spole nost NVIDIA odhalila podrobnosti o uvedení nové verze ikonické logické hry Portal od spole nosti Valve s grafickými technologiemi, jako nap . plný ray tracing, NVIDIA DLSS 3 nebo NVIDIA Reflex, které naplno vyu ijí mo nosti sou asné Na Portal s RTX pracuje studio NVIDIA Lightspeed Studios a bude k dispozici jako bezplatné DLC pro stávající majitele Portalu 8. prosince 2022. https://www.yout…

Startovní trailer Crisis Core - Final Fantasy 7 Reunion

23:46
Square Enix p inesli startovní trailer pro Crisis Core - Final Fantasy 7 - Reunion. Ukázka p edstavuje dosud nejkomplexn jší pohled na hru, která vyjde ji 13. prosince pro PC i konzole. https://www.youtube.com/watch?v=65lCz22aopY Read more

Další obrázky ze hry dle Hvězdné pěchoty

23:46
Dopln k k ohlášení hry Starship Troopers: Extermination p ed pár dny ve form dalších oficiálních screenshot . V p ed asném p ístupu ke h e potkáte v misích brouky Drone, Warrior, Gunner, Plasma Grenadier a Tiger Elite. Vše na masivní map s p ti unikátními zónami a stovkami nep átel na obrazovce naráz, co by m lo navodit intenzivní atmosféru. Zvláš kdy se brouci postupn stávají ím dál nebezpe n jš…

Dětská hra s dráčky u nás brzy vyjde v krabicovce

23:46
Naši malí dra í p átelé pot ebují, abyste jim pomohli roztáhnout k ídla! Starejte se o sv ená drá ata od chvíle, kdy se pomalu chystají vylíhnout, do okam iku, kdy budou schopná sama létat, a pomozte jim p ipravit se k nástupu do proslulé dra í školy! Pus te se st emhlav do kouzelného dobrodru ství plného magie a sta te se nejlepšími pe ovateli o mladé draky všech dob! Je na ase, abyste si jako n…

Báječný dokument o historii českého studia SCS Software a jeho růstu díky kamionům

28.November
K p íle itosti nedávných oslav 25. výro í pra ského studia SCS Software si nechali vyrobit profesionální dokument o svých za átcích, nesm lých pokusech s p edešlými simulátory (potáp ní se raloky, lovecká hra) p ed kamiony, prora ení na Steamu, ohromném r stu díky DLC i p átelské firemní kultu e. A jak vlastn dokázali dosáhnout 85 milion prodaných her a DLC, 28 zásadních titul a tuctu prvenství v…

Black Friday v zahraničí dominovali Xbox Series X, Sonic Frontiers a Mário

28.November
Adobe p ineslo výsledky pr zkumu nazvaného "2022 Holiday Shopping Trends", kam zahrnulo i Black Friday. Podle nich pat il Xbox Series X mezi p tici nejvíce ádaných produkt b hem této nákupní hore ky koncem minulého týdne. Vedle Call of Duty: Modern Warfare 2, d tské show Bluey, dron a Macbook . Není úpln známo, z eho se erpalo, ale loni to u obdobné analýzy bylo z dotazníku v tisíci obchodech o n…

Obnovený zájem o Cyberpunk 2077 zajistil nejlepší konec léta pro CD Projekt Red

28.November
Polské studio dnes publikovalo výsledky hospoda ení za 3. tvrtletí tohoto roku, tedy od ervence do zá í 2022. "Silný zájem o Cyberpunk 2077 pomohl zajistit rekordní konec léta za celou historii firmy," uvedl CD Projekt Red. Jak známo, hra m la v zá í po vypušt ní patche 1.6 a nextgen upgradu více ne milion hrá denn , díky emu také p ekro ila metu 20 milionu prodaných kus . Read more

Recenze The Callisto Protocol si přečtete až v den vydání

28.November
Na sv tlo sv ta se dnes dostala informace, kdy si p e tete recenze o ekávaného sci-fi hororu, prvotiny od studia Striking Distance. Kdo doufal, e to bude n kdy za átkem tohoto týdne, bude zklamán. Vylezou toti na internet a 2. prosince v 6 hodin ráno st edoevropského asu. Ano, to je p esn a v den, kdy The Callisto Protocol dorazí na pulty obchod . ili hrá i nebudou moci zrušit své p edobjednávky …

Vývojářský deník o The Settlers: New Allies

28.November
17. února 2023 vyjde PC verze The Settlers: New Allies, kterou bude n kdy v budoucnu následovat konzolová odno . Tv rci ze studia UbiSoftu v n meckém Dusseldorfu existenci této dlouho odkládané strategie p ipomn li v dnešním p timinutovém vývojá ském dení ku, který ukazuje n které vlastnosti a erstvé záb ry. Více o prom n hry postupem asu v tomto lánku . Read more

Zítra se objeví co-op režim do Gotham Knights

28.November
Oficiální Twitter Warner Bros p ipomn l, e u v úterý se hrá i Gotham Knights do kají vyhlí ené aktualizace. Heroic Assault má být venku zítra p esn v 17 hodin našeho asu, kdy bude zdarma dostupný pro majitele základní hry, která byla navzdory smíšeným hodnocením tou druhou nejprodávan jší v USA v daném m síci. Na íjnové vydání se toti nestíhal slibovaný co-op re im pro ty i hrá e, v n m si to roz…

Street Fighter 6 byl už proklepnutý v Koreji

28.November
Není to tak dávno, co jsme psali , e hra nebude venku p ed 1. dubnem 2023 kv li za átku fiskálního roku Capcomu. Ka dopádn podle nových náznak se zdá, e by mohla být blízko dokon ení a dorazit o n co d íve, ne se dosud myslelo. V Ji ní Koreji toti u ratingová organizace stihla proklepnout hru pro ud lení v kového doporu ení, které praví: "vhodné od 15 let". Read more

Tvůrce Gran Turismo 7 prohlásil, že zvažují PC verzi

28.November
P ijít tato zpráva p ed rokem i dv ma, byla by to pecka. Te se to však nikoho ze idle neshodí, kdy jde o pouhé pokra ování trendu nastoleného Sony v uplynulém roce se Spider-Manem, God of War i Uncharted. Zakladatel série a mozek japonského studia Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi, prohlásil v rozhovoru s GTPlanet , e vá n uva ují o PC konverzi Gran Turismo 7. Tato závodní legenda existuje cob…
© 2000-2022 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes