Grano Salis

Description:

ekumenický portál

URL:

http://www.granosalis.cz

Catalog:

Lifestyle → Náboženství

Publishes:

6.3 items/week

Výchova

15.October
BOŽÍ VÝCHOVA Židùm 12,3-11 ,,Uvìdomte si, jaké nepøátelství høíšníkù vùèi sobì vydržel, abyste neochabli a neklesali na duchu. Ještì jste se v souboji s høíchem nevzepøeli až do krve. Copak jste zapomnìli na povzbuzení, kterým vás oslovuje jako své syny? „Hospodinovo pouèení, synu, neodmítej, když tì napravuje, nezoufej. Vždy koho miluje Hospodin, toho vychovává a trestá každého, koho pøijímá ...

POSLUŠNOST

13.October
POSLUŠNOST Jsou dvì poslušnosti, jedna již neplatí, druhá stále platí a bude platit vìènì. Døíve, v minulosti byl Izraelský národ vyzván Bohem k tomu, aby ho poslouchali vykonáváním jeho pøíkazù a naøízení. Ten èlovìk, který konal skutky pøikázané Bohem, ten z toho mìl prospìch v podobì Božího požehnání. To, co Bùh pøikázal je shrnuto v desateru Božích pøikázání: ,,Deset pøikázání 1 Bùh promluv...

Svìdectví Boží moci - v polštinì (sorry)

13.October
Milí pøátelé, omlouvám se, že toto svìdectví (èerstvé, z tìchto dnù) je v polštinì. Ale snad porozumíte obsahu. https://www.youtube.com/watch?v=ObyOZpAzq5o

Kázání o zlu

13.October
První ètení : Lukᚠ13,1 - 5: „Právì tehdy k nìmu pøišli nìkteøí se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obìtí. On jim na to øekl: "Myslíte, že tito Galilejci byli vìtší høíšníci než ti ostatní, že to museli vytrpìt?" Ne, pravím vám, ale nebudete-li èinit pokání, všichni podobnì zahynete. Nebo si myslíte, že tìch osmnáct, na které spadla vìž v Siloe a zabila je, byli vìtší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li èinit pokání, všichni ...

Zjevení Ducha

9.October
ZJEVENÍ DUCHA Rozhodl jsem se napsat tento èlánek jako reakci nìkterých zúèastnìných na GS, abych tak nemusel odepisovat na jednotlivé komentáøe. Je to pøedevším vysvìtlení k èlánku "život jako cíl". Otisknu tu proto alespoò poslední komentáø, aby bylo zjevné oè tu bìží. Vložil: JirkaB v Pondìlí, 07. øíjen 2019 @ 19:35:47 CEST ( O uživateli | Poslat zprávu )Zdravím tì, takže nehøešíš, høíchù se nevšímᚠa ony nejsou. A ony nejsou, protože neexistují nebo protože je nevidíš? To je to co mi vrt...

Víra má skutky

9.October
VÍRA MÁ SVÉ SKUTKY Víra má své skutky, vždycky, jenom netrpìliví tomu nevìøí, a tak se nutí èinit skutky podle písma, což je to samé, jako èinit skutky zákona. Víra má totiž Boží skutky, zákon má lidské skutky. Bratr Jakub ve svém listu pouze reagoval na èlovìka, který tvrdil, že víra mùže být i bez skutkù, a že to staèí. Jakub tìmto lidem ve svém listu oznámil, že to není možné, že pokud má èl...

Svoboda

9.October
SVOBODA Již jsem psal na GS pár èlánkù se zámìrem, že to lidem pomùže vyjít z otroctví høíchu, z otroctví tìlesného myšlení, které èlovìka svazuje do jeho zodpovìdnosti za jeho skutky. Také jsem v tom všem žil. Protože jsem od mládí slabý èlovìk, vždycky jsem nìjak doufal, že Bùh není pouze zákonodárce a tvrdý vymahaè skutkù podle zákona, ale že On je nìco víc. To víc mnì zaèal postupnì zjevovat skrze dar Ducha svatého, duchem moudrosti a zjevení, když jsem uvìøil, že Pavlova modlitba z listu...
© 2000-2019 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes