15
new stories - click to show

Grano Salis

Description:

ekumenický portál

URL:

http://www.granosalis.cz

Catalog:

Lifestyle → Náboženství

Publishes:

2.1 items/week

To to s námi dopadne díky bezbøehé svobodì.

18.January
Tak mám dojem, že ta naše bezbøehá demokracie a svoboda jsou nástrojem pro naše znièení. Docela si mne dotklo, když ètu: Desítky lidí s transparenty, s èeskými i èernými vlajkami, s koòmi a s rakví se odpoledne vydaly k domu ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) v Jinaèovicích na Brnìnsku. Úèastníci akce protestovali proti vládním opatøením a protiepidemickému systému (PES), který vnímají jako nesmyslný. Opatøení decimují ekonomiku, ale i pøesto poèet nakažených koronavirem stále rost...

Uvidíš v pravdì sám sebe.

16.January
Modlil se k neznámému bohu neznámo kde nìkde tam venku. Modlil se sobecky, modlil se velmi dlouho a marnì až v nìm narostl velký pyšný vzdor pro který zaèal s neznámým neexistujícím bohem bojovat pronásledováním všech kteøí se na bohy obrací. Modlil se k neviditelnému bohu neznámo kde nìkde tam venku. Modlil se ve svých náboženských pøedstavách, modlil se velmi dlouho a marnì až mu došla trpìli...

Desinformace, kterou popsal apoštol Jan.

13.January
Vydrž èíst do konce! 20 Petr se obrátil a spatøil, že za nimi jde uèedník, kterého Ježíš miloval, ten, který byl pøi veèeøi po jeho boku a který se ho tehdy otázal: „Pane, kdo tì zrazuje?“ · 21 Když ho Petr spatøil, øekl Ježíšovi: „Pane, co bude s ním?“ · 22 Ježíš mu øekl: „Jestliže chci, aby tu zùstal, dokud nepøijdu, není to tvá vìc. Ty mne následuj!“ 23 Mezi bratøími se to slovo rozšíøilo a ...

Otec a Syn jsou jedno

11.January
Po staletí existuje neshoda o tom, zda trojièní dogmata mají podporu Božího slova a rozepøe o tom, kdo je Ježíš. Na tyto otázky byly vypracovány mnohé studie a teologická vyjádøení. Dùvodù, proè do této doby nedošlo ke shodì je více. Vìøící, který pøíjme náboženskou doktrínu citovì a také rozumovì nezkoumá, zda je podpoøena Božím slovem, protože církev nebo náboženská skupina, ke které patøí se...

Pohoršení Køíže

11.January
Scandalum Crucis-Pohoršení Køíže Moje sestra tìlem i v kristu Lenka mnì jednou øekla v rozhoøèení: ,,Ty si myslíš, že jenom ty mᚠpravdu a ostatní ne." Ano, mám pravdu a nemùžu za to, nijak a nièím jsem k tomu nepøispìl, abych jí mìl, viz Jan 6,44. Nevím jak ostatní, to není moje vìc, ale jejich. Souèást Evangelia: Já a všichni lidé na této zemi všechno zkazili a všechno kazí. Bùh jediný všech...

Jal lze pomáhat???

11.January
Rád bych upozornil na možnost pomáhat tìm, co v dnešní dobì nìjak trpí. Já jako dùchodce se mám dobøe, stálý pøíjem a v nejhorším pøípadì se mohu obrátit i na dìti, ale hùøe jsou na tom maminky, které nemají manžela a musí se starat o malé dìti. Pøekvapil mne tento web, který se zdá být transparentní. Každý si mùže ovìøit, komu svoji pomoc posílá. Myslím, že je správné pomáhat. https://www.klubsvobodnychmatek.cz/ https://www.spojimese.cz/poptavky Podívejte se a sami posudte. Díky.

Existuje absolutní morálka?

11.January
Pøed pár dny zde probìhla diskuse na toto téma. Nìkteøí existenci absolutní morálky zpochybòují a uvažují pouze o morálkách relativních, jiní sice existenci absolutní morálky uznávají, ale identifikují ji výhradnì se souborem biblických mravních pøedpisù. Pokusím se nastínit a dokázat proè považuji oba tyto pohledy za mylné: Morálka se vztahuje k èlovìku a lidské spoleènosti. Pøedmìtem morálky je hledání nejlepšího možného uspoøádání lidské spoleènosti prostøednictvím mravních norem. Je nutné...

Vyhaslý høíšník anebo pokání od Boha a boží dítì?

11.January
Pokání, pokání je pojem který žel v mnoha denominacích degradoval na pojem lítost. Degradaci pojmu pokání ponejvíce zpùsobila nevíra slepých náboženských vùdcù a zlovùle podvodníkù. Malovìrnost èi nevíra v Krista zpùsobuje absenci pozitivních životních zkušeností, které by jinak ve vztahu boží víry vznikly zcela pøirozenì, a bez tìchto zkušenosti žel pokání možné není. Nebo právì ve víøe nabyté životní zkušenosti køesany nauèí, abychom se ve svých životech nespoléhali na sebe, ale na Boha. ...

Støety rozdílných ideí nejsou žádným soubojem mezi osobami.

11.January
Je tedy omylem vztahovat je do roviny osobní. Vyžaduje to ale i hodnì nadhledu a osobní pokory. Když Platón založil svoji legendární školu, prohlásil smìrem ke svým žákùm, že kdo mu v diskusi dokáže, že se Platón v nìèem mýlí, stane se jeho pøítelem. Když se tedy já logickým dokazováním snažím poukazovat na nìkteré omyly, platí to samozøejmì i obrácenì; Kdo z vás mnì dokáže, že jsem se v nìèem mýlil, od toho to budu požadovat za pøátelskou službu. Ale musíme se poøád pohybovat v oblasti zdrav...

Žena obìtí fanatických køesanù na základì veršù z Bible.

11.January
Následující verše jsou pøíkladem zneužití veršù . Pavel je píše po té èásti výkladu, v nìmž klade dùraz na øád a poøádek ve shromáždìní. Napomenutí míøí jen do korintského sboru a nikoliv jako obecné pravidlo. Bohužel muži, kteøí v dìjinách køesanství si mysleli, že mají mìli patent na výkladu Nového zákona, si text vyložili po svém a ve svùj prospìch. · 34 ženy nech ve shromáždìní mlèí. Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podøizovat, jak to øíká i Zákon. · 35 Chtìjí-li se o nìèem pouèi...
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes