15
new stories - click to show

Notabene

Description:

Hyde Park českých baptistů

URL:

http://notabene.granosalis.cz

Catalog:

Lifestyle → Náboženství

Publishes:

2.1 items/week

Køtem mám být pokøtìn, a jak jsem svírán, dokud se nedokoná!

21.July
Lukᚠ12 49 - 50 49 „ Oheò jsem pøišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil! 50 Køtem mám být pokøtìn, a jak jsem svírán, dokud se nedokoná! O jaký køest se jedná...pøeci Ježíše už pokøtil Jan Køtitel. Dle mého jde o nedobrý pøeklad a správnì by mìlo být : 49 Oheò jsem pøišel hodit do zemì a jak chci, aby již byl zapálený! 50 Ale mám být ponoøený ponoøením a jak jsem spolu držený - ...

Boží království, tisícileté.

19.July
Tak, køesanù je tady celkem dost. I ten, den co den obìtující si tak øíká a já mu to nemám za zlé. Tøeba ti, co vìøí v jedinou, dostateènou, dokonalou obì Božího Syna na Golgotì, nedošli k poznání co se stalo v globálu a o èem je ta tajemná kniha Zjevení. Lituji a modlím se se za ty, kterým je kniha Odhalení Ježíše Krista zahalená. Ježíš odkrývá Sebe a kdo tam hledá nìco jiného, je mimo. Že j...

KAUZA UBL͎ENÉHO VOTY

16.July
Jsem autorem èlánku NEOMARXISTICKÉ ÚTOKY NA GS? V komentáøi tohoto èlánku mì Šíma, tedy tele èi Vota (snad pøesmyèka z AVOT?) pokládá za autora BA, který zde už skonèil. V dohadech ho nemohu ani nechci omezovat. A on sám najde jistotu - a hledá!!! To jen na okraj. Ve svém komentu mì Šíma obviòuje z nelogiènosti: * * * >>Chceš ještì klesnout až pod to dno? A odpovídám, že i kdybych chtìl klesn...

Až se ti tvoji vìøící dostanou k moci, pak poznáš...

8.July
Mùj kolega Jenda musel v listopadu na vyšetøení do Prahy. Místní praktický lékaø mu koneènì nechal udìlat rentgen krèní páteøe a tam byl nìjaký nález. Nakonec v prosinci pøed zaèátkem školních prázdnin si bere Jenda neschopenku. Má na sobì velký sádrový korset pøes celou hlavu. Vyprávìl mi, že mu zakryli tváø a vlasy, a pak pøes vše nalili sádru a oblièej pak vystøihovali. Je mi ho líto. Musí h...

Tvz.

8.July
Boží zkouška dává smysl jen pokud je bùh hajzlík. Nikoliv vševìdoucí, ale øeknìme hodnì vìdoucí hajzlík s pochybným charakterem. Protože: 1) Celý koncept svobodné vùle je velmi pochybný, protože ani náhoda, ani kauzalita není svoboda. Náhoda je chaos (možná existuje, možná ne, jestli ano, tak spíš na kvantové úrovni). Rozhodování podle náhody není záslužné, protože je náhodné. Není dobré ani šp...

NEOMARXISTICKÉ ÚTOKY NA GS?

8.July
Tak se mi zdá, že vrchol tvorstva, odkudsi sem pøišedší neomarxista Vota, èi snad Petr Šíma, (pokud se mýlím, tak mì laskavì opravte), se zde nad zdejší diskusní obec nejen nadøazuje, ale ve své nevìdomosti, aroganci a pýše, ji z výšin své nadøazenosti nejen pouèuje - ale neštítí se i urážek. Pøekopíruji pro potìšení všech, jeden z komentáøù tohoto "dáreèka". Re: Náboženský turista (Skóre: 1) Vložil: Vota v Pondìlí, 05. èervenec 2021 @ 15:50:14 CEST ( O uživateli | Poslat zprávu ) K vìci, nim...

BLÍZKÝ KONEC ØÍMSKOKATOLICKÉ CÍRKVE?

5.July
http://uogcc.org.ua/cz/actual/article/?article=22342 Podle všeho ano. Kdo z katolíkù to nechápe, toho je mi upøímnì líto. * * *

Všechno je to o víøe.

3.July
Minule se František svým èlánkem zamýšlel nad podobenstvím o uzdravení ochrnutého. A to z pohledu kontrastu mezi uzdravením tìla a odpuštìním høíchù.
© 2000-2021 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: +420 478571021, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes