Bo Duch

Related to

Zjevení Ducha

9.October » Grano Salis
ZJEVENÍ DUCHA Rozhodl jsem se napsat tento èlánek jako reakci nìkterých zúèastnìných na GS, abych tak nemusel odepisovat na jednotlivé komentáøe. Je to pøedevším vysvìtlení k èlánku "život jako cíl". Otisknu tu proto alespoò poslední komentáø, aby...

Víra má skutky

9.October » Grano Salis
VÍRA MÁ SVÉ SKUTKY Víra má své skutky, vždycky, jenom netrpìliví tomu nevìøí, a tak se nutí èinit skutky podle písma, což je to samé, jako èinit skutky zákona. Víra má totiž Boží skutky, zákon má lidské skutky. Bratr Jakub ve svém listu pouze reag...

„Já jsem vzkøíšení i život,“

2.June » Grano Salis
„Já jsem vzkøíšení i život,“ øekl jí Ježíš. „Kdo vìøí ve mì, i kdyby zemøel, bude žít. A každý, kdo žije a vìøí ve mì, nezemøe navìky. Vìøíš tomu?“ (Jan 11,25,26) Kdo vìøí v Ježíše a nežije duchovnì, ale tìlesnì, viz. sedmá kapitola Øímanùm, Mt 8,...

Bible a Bùh

24.May » Notabene
Mnozí lidé dnes nepotøebují Boha, protože mají Bibli a svùj rozum, což dohromady je také bùh. Až tento bùh v èlovìku zemøe, tak teprve potom se v tomto èlovìku mùže narodit Ježíš skrze živé mocné Boží slovo, které dosahuje až k rozdìlení ducha a d...

,,Vìøíš tomu?

15.May » Grano Salis
„Já jsem vzkøíšení i život,“ øekl jí Ježíš. „Kdo vìøí ve mì, i kdyby zemøel, bude žít. A každý, kdo žije a vìøí ve mì, nezemøe navìky. Vìøíš tomu?“ (Jan 11,25,26) Kdo vìøí v Ježíše a nežije duchovnì, ale tìlesnì, viz. sedmá kapitola Øímanùm, Mt 8,...

Tato informační stránka o Bo Duch zobrazuje poslední internetové články, ve kterých se výraz "Bo Duch" vyskytuje. Výsledný seznam není redigován.
© 2000-2019 ANNECA s.r.o., Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem, Email: info@pravednes.cz, Twitter: @pravednes